سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشــق سنــگی رو بــاید مچـــــاله کرد

حضرت امیر المومنین (ع) فرمودند که هر که در هر روز یکبار یا در سالی یکبار یا در عمر خود یک مرتبه این دعا را بخواند مراد هر دو جهان او برآید و او را از هیچ آفریده بیم نباشد زینهار به هر کس نیاموزید که به حرام بیازمایند نعوذبالله
و از جمله خواص این دعا آن است که خواننده اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد و از تهمت و مذلت ایمن باشد و از منت مردم اسوده شود و از شر دشمنان و حسوددان و منافقان در امان باشد و کارهای بسته ی او گشاده گردد و دشمن بر او ظفر نیابد، قرض او ادا شود و محتاج مردم نگردد و در نظر پادشاه عزیز باشد و سحر و ساحران در وی کاگر نشود و از وسوسه ی شیطان ایمن باشد و هر کاری که پیش گیرد حق تعالی او را مدد و نصرت کند و افراد هر خانه که این دعا در آن باشد از خستگی و مرگ مفاجات ایمن باشند و در آن خانه برکت و نعمت بسیار باشد و هرگز برکت از آن خانه نرود و قحطی در آن خانه راه نیابد و
از جمله خواص این دعای عظیم الشان نوشته شده که :اگر عزیزی در سفر دارید روزهای دوشنبه و پنجشنبه و جمعه این دعا رو بخواند در همان چند روزه آن مسافر به سلامت باز گردد به حرمت این دعا و اگر به سفر رود این دعا را با خود دارد تا جان و ماش محفوظ باشد و دشمن بر وی ظفر نیابد و اگر درویش باشد توانگر شود تا به زیارت کعبه رود و اگر فاسق باشد عابد شود و اگر شارب الخمر باشد خداوند او را توبه نصوح کرامت فرماید 
و هر کس این دعا را با خود دارد،محبوب القلوب و مقبول طبع جمیع مردم گردد و هر کس از روی اخلاص و اعتقاد درست بخواند و شک نیاورد به مقصود و مدعای خود برسد و در روایت دیگری از حضرت امیر المومنین (ع) مروی است که فرمود: هر کس دعای نور را در عمر خود یک بار بخواند حق تعالی از گناهان او در گذرد به برکت این دعا، و چون این دعا را خوانند همه بلاها دفع خواهد شد

این دعا را عزیز و محترم باید داشت،چنانکه مشروط است که این دعا را با مشک و زعفران بر کفن میت نویسند آن مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزار نور در قبر او بتابد و سوال نکیر و منکر بر او آسان شود و هفت هراز فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست هر یک طبقی از نور که بر سر او نثار کنند و گویند: مترس و اندوه مدار که ما مونس توییم تا روز قیامت و قبر او را فراخ کنند چندان که چشم کار کند و دری از بهشت به قبر او گشایند

و دیگر آنکه جبرئیل عرض کرد یا رسول الله من شرم میکنم از آن بنده که این دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم و نیز عرض کرد خدا میفرماید: پیش از آدم بنهصد سال این دعا را بر کنگره ی عرش ثبت کردم و به هیچ پیغمبری نفرستادم الّا به امت های تو
هر کس آنرا به صدق دل در ماه رمضان در روز آدینه در هنگامیکه نماز صبح را گذارده باشد و با کسی سخن نگفته باشد بخواند هر حاجتی که دارد حق تعالی در شب قدر که شب فیض است برآورد و چون در ماه رمضان خواند به شروطی که ذکر شد هفت هزار فرشته از مکه و هفتاد هزار از بیت المقدس جمع شوند و هر یکی را هزار سر باشد و بر هر سری هزار دهان و در هر دعان هزار زبان به هر زبانی هزار تسبیح و تهلیل گویند و ثواب آن برای خواننده باشد تا روز قیامت و اگر ثواب این دعا را ده قسمت کنی و هر قسمت آن برابر کوهی به بزرگی دنیا باشد و اگر تمام ثواب آنرا شرح کنم بیشتر امت تو عاصی شوند و تکیه بر این دعا کنند و خلل در دین پیدا شود یا رسول الله

خدای تعالی می فرماید هرکس که این دعا را بخواند هر حاجتی که میان من و او باشد روا کنم خوشا بحال بنده ای که این دعا را در کفن خود نوشته باشد چون روز قیامت از قبر سر بردآرد هزار فرشته به استقبال او بفرستم که هر یک را بیرقی از نور در دست باشد با هفتاد هزار غلام که هر یک لجام اسبی بدست که شکم آنها از در و یالشان از یاقوت سرخ و موی آنها چون گیسوی زنان و در پشت هر اسبی قبه ای از نور و در هر قبه چهارصد پرده ازنور آویخته میان هر قبه هزار حوری که بر تختهای استبرق نشسته باشند و بر هر سری هزار گیسو باشد از مشک و عنبر و زعفران و کافور با نامهای موکل نوشته و اگر این دعا را بخواند چون سر از قبر بردارد هزار فرشته دیگر بیایند که دست هر یک جامی که چهار گونه طعام و شیر و انگبین صاف در آن باشد و بر سر هر جامی سرپوشی از نور و بر آن سرپوش ها نوشته شده باشد: لا اله الإ الله محمد رسول الله علی ولی الله و این جام ها را بدست وی دهند تا بیاشامد و آن فرشتگان او را میبرند تا به عرصات قیامت که هر که او را ببیند گوید: این کدام پیامبر است یا کدام شهید از جانب حضرت رب العزه

ندا رسد که این نه پیغمبر است و نه شهید، بلکه یکی از امتان محمد(ص) است که دعای نور را خوانده من اورا این عطیه کرامت کرده ام

یا رسول الله هر کس در این دعا شک کند ملعون دنیا و آخرت است

 پس جیرئیل (ع) دعا را خواند و حضرت آنرا آموخت

   والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم یا نورَ النّورِ تنوّرتَ بالنّورِ و النورُ فی نورکَ یا نورُ

اللهم یاعزیزُ تَعَزَّزتَ بالعِزَّةِ و العِزَّهُ فی عِزَّةِ عزّتِکَ یا عزیزُ

اللهم یا جلیلُ تَجَلّلتَ بالجَلالِ و الجلالُ فی جلالِ جَلالِکَ یا جلیلُ

اللهم یا قَدیمُ تَقَدّمتَ بالقَدَمِ و القَدَمُ فی قَدِمَ قِدمِکَ یا قدیمُ

اللهم یا قَدیرُ تَقَدَّرتَ بالقُدرَةِ والقُدرَةُ فی قُدرةِ قُدرتِکَ یا قدیرُ

اللهم یا وهّابُ تَوَهّبتَ بالهَیبَةِ والهَیبَةُ فی هَیبَةِ هَیبَتِکَ یا وهّابُ

اللهم یا علیمُ تَعَلَّمتَ بالعِلمِ و العِلمُ فی عِلمِ عِلمِکَ یا علیمُ

اللهم یا حکیمُ تَحَکّمتَ بالحِکمَةِ و الحِکمةُ فی حِکمَةِ حِکمَتِکَ یا حکیمُ

اللهم یا مالکُ تَمَلّکتَ بِالمُلکِ و المَلَکوتُ فی مَلَکوتِ مَلَکوتِکَ یا مالکُ

اللهم یا قدُّوسُ تَقَدَّستَ بالقُدسِ والقُدسُ فی قُدسِ قُدسِکَ یا قُدُّوسُ

اللهم یا صبورُ  تَصَبَّرتَ بِالصَّبرِ و الصَّبرُ فی صَبرِ صَبرِکَ یا صَبوُرُ

اللهم یا مَنّانُ تَمَنَّنتَ بِالمِنَّةِ والمِنَّةُ فی مِنَّتِ مِنَّتِکَ یا مَنّانُ

اللهم یا فَردُ تَفَرَّدتَ بِالفَردِ و الفَردُ فی فَردِ فَردِکَ  یا فَردُ

اللهم یا واحِدُ تَوَحَّدتَ بِالوَحدانِیَّةِ والوَحدانِیَّةُ فی وَحدانِیَّةِ وَحدانِیَّتِکَ یا واحِدُ

اللهم یا جَمیلُ تَجَمَّلتَ بِالجَمالِ والجَمالُ فی جَمالِ جمالِکَ یا جمیلُ

اللهم یا سلامُ تَسَلَّمتَ بِالسَّلامِ والسَّلامُ فی سَلامِ  سَلامِکَ یا سَلامُ

اللهم یا ربِّ تَرَبَّیتَ بِالرُبوبِیَّةِ والرُّبُوبِیَّةُ فی رُبوُبِیِّةِ رُبوُبِیَّتِکَ یا رَبُّ

اللهم یا قَهّارُ تَقَهَّرتَ بِالقَهرِ والقَهرُ فی قَهرِ قَهرِکَ یا قهّارُ

اللهم یا جبّارُ تَجَبَّرتَ بالجَبَروُتِ والجَبَروُتُ فی جَبَروُتِ جَبَروُتِکَ یا جَبّارُ

اللهم یا کَریمُ تَکَرَّمتَ  بالکَرَمِ والکَرَمُ فی کَرَمِ کَرَمِکَ یا کَریمُ

اللهم یا کبیرُ تَکَبَّرتَ بالکِبریاءِ والکِبریاءُ فی کِبریاءِ کِبریائِکَ یا کَبیرُ

اللهم یا رَحیمُُ تَرَحَّمتَ بالرَّحمةِ والرَحمةُ فی رَحمَةِ رَحمَتِکَ یا رَحیمُ

اللهم یا عَظیمُ تَعَظَّمتَ بالعَظَمَةِ و العَظَمَةُ فی عَظَمَةِ عَظَمَتِکَ یا عَظیمُ

اللهم یا مَجیدُ تَمَجَّدتَ بالمَجدِ والمَجدُ فی مَجدِ مَجدِکَ یا مَجیدُ

اللهم یا حَلیمُ تَحَمَّلتَ بالحِلمِ و الحِلمُ فی حِلمِ حِلمِکَ یا حَلیمُ

اللهم لا الهَ الّا انتَ انَّکَ علی کُلِّ شیءٍ قَدیرٌ

سُبحانَ القَهّارُ سُبحانَ الغَفّارُ

سُبحانَ القادِرُ سُبحانَ العَزیزُ

سُبحانَ القاهِرُ سُبحانَ الجَبّارُ

سُبحانَ الصَّبیرُ سُبحانَ الجبّارِ الوَهّابُ

سُبحانَ المانِعُ سُبحانَ المُبین

سُبحانَ الحَیُّ سُبحانَ القَیُّومُ

سُبحانَ الشّافی سُبحانَ الکافی

سُبحانَ المُعافی سُبحانَ الموُمِنُ

سُبحانَ المُهَیمِنُ سُبحانَ الماجِدُ

سُبحانَ الواحِدُ سُبحانَ الاَحَدُ

سُبحانَ الرَّحمَنُ سُبحانَ الجَلیلُ

سُبحانَ الکَریمُ سُبحانَ المُقَدِّمُ

سُبحانَ المُؤَخِّرُ سُبحانَ الَاوَّلُ

سُبحانَ الاخِرُ سُبحانَ الظّاهرُ

سُبحانَ الباطِنُ سُبحانَ الوافی

سُبحانَ الغَنیُّ  سُبحانَ المُغَنی

سُبحانَ المُقَدِّرُ سُبحانَ النّوُرُ

سُبحانَ الهادی سُبحان الجَلیلُ

سُبحانَ المُجیبُ سُبحان اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا الهَ الّا اللهُ اَکبَرُ

سُبحانَ اللهِ المُسَمّی قَبلَ اَن یُسَمّی

سُبحانَ العَلیِّ الاَعلی سُبحانَ اللهِ و تعالی عمّا یَقوُلوُنَ عُلُوًّا کَبیرًا

سُبحانَ ذی المُلکِ والمَلَکوُتِ

سُبحانَ ذی العِزَّةِ و العَظَمَةِ والهَیبَةِ والقُدرَةِ وَالکِبریاءِ والجَلالِ والجَبَروُتِ

سُبحانَ المَلِکِ المَعبوُدِ سُبحانَ المَلِکِ المَقصوُدِ

سُبحانَ المَلِکِ الحَیِّ العَلیمِ الحَکیمِ الَّذی لایَنامُ و لا یَفوُتُ اَبَدًا دائِمًا باقِیًا سُبّوُ حٌ قُدوُسٌ رَبُّنا و رَبُّ الملائِکَةِ

و الرّوُحُ لا الهَ الّا اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ لَهُ المُلکُ وَ لَهُ الحَمدُ و هُوَ علی کلِّ شیءٍ قَدیرٌ

یا حَیُّ یا قَیّوُمُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرام

 لا الهَ الّا هُوَ عَلَیهِ وَ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ وَ لا حَولِ وَلا قُوَّةِ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ

بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحمینَ

لا الهَ الّا اللهُ الحَلیمُ الکَریمُ

 لا الهَ الّا اللهُ العَلیُّ العَظیمُ

سُبحانَ اللهِ ربِّ السَّمواتِ السَّبعِ وَرَبِّ الاَرَضینِ السَّبعِ وَ ما فیهِنَّ و مابَینَهُنَّ و رَبُّ العَرشِ العَظیمِ

 وَ اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ

یا مَن اَظهَرَ اَلجَمیلِ وَ سَتَرَ اَلقَبیحِ یا مَن لَم یُؤاخِذ بِالجَریرَةِ وَ لَم یَهتِکَ السِّترَ

یا عَظیمَ اَلعَفوِ یا حَسَنَ التَّجاوُزِ یا واسِعَ اَلمَغفِرَةِ و یا باسِطَ اَلیَدَینِ

بِالرَّحمَةِ یا صاحِبَ کُلِّ نَجوی و یا مُنتَهی کُلِّ شَکوی و یا مُفَرِّجَ کُلِّ کُربَةٍ یا مُقیلَ کُلِّ عَثرَةٍ یا کَریمَ الصَّفحِ

یا عَظیمَ المَنِّ یا مُبتَدِءًا بِالنِعمِ قَبلَ اِستِحقاقِها یا رَبّاهُ یا سَیِّداهُ یا غایَةَ رَغبَتاهُ

اَسئَلُکَ بِکَ  و بِمُحَمَّدٍ  و عَلِیٍّ  و فاطِمَةَ  و الحَسَنِ  و الحُسَینِ  و عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ  و مُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍ

و جَعفَرِبنِ مُحَمَّدٍ  و موسَی بنِ جَعفَرٍ و عَلِیِّ بنِ موسی و مُحَمَّدَ بنِ عَلِیٍّ و عَلیِّ بنِ مُحَمَّدٍ وَ الحَسَنِ بنِ عَلیٍّ

وَالقائِمِ المَهدِیِّ الاَئِمَّةِ الهادِیَةِ عَلَیهِمُ السَّلامُ اَن تُصَلِّیَ علی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

 و اَسئَلُکَ یا اللهُ یا اللهُ اَلّا تُشَوِّهَ خَلقی بالنّارِ و اَن تَفعَلَ بی ما اَنتَ اَهلُهُ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ  

                                                    التماس دعا


نوشته شده در یکشنبه 90/4/26ساعت 7:0 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

 

 

من و تو مثل ستاره زیر یک سقف اما دوریم

برای به هم رسیدن چشم به راه یـــک عبوریم

تو گرفــتار سکوتــی ، من اســیربــی کسی ها

مثل قطره های موجیم وقتی آروم می شـه دریا

واسـه مــن حتی ســتاره رنـگ چـشماتـو نداره

سهممون از عشــق احســاس گل زرد انتــظاره

تو دلامون خونــه کرده حــسی مثل حــس دیدار

ولی حـرف رو لبامـون همیـشه خدانـگـهدار...


نوشته شده در چهارشنبه 89/6/24ساعت 2:55 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

 

 

  

کاشکـــی تو رو سرنوشت ازم نگیره

میترسه دلم ،بعد رفتنت بمیـــــره

اگه خاطره هام یادم میارن تو رو

لااقل از تو خاطره هام نـــــرو

کی مثل من واسه تو

قلب شکستش میزنه

آخه کــــــــی واسه تو مثله منه؟

بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 دل من فقط به بودنت خوشــــــــــــــــــه

منو فکر رفتنه تو میکشـــــــــــــــــــــــــــه

لحظه هام تباهه بی تـو 

 زندگیم سیاهه بی تـو 

نمیتونــــــــــــــــــم
 

بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 دل من فقط به بودنت خوشـــــــــــــــــه

منو فکر رفتنه تو میکشــــــــــــــــــــــــه

لحظه هام تباهه بی تو

زندگیم سیاهه بی تو

نمیتونم

 

 

 

 

صحبت با شما عزیزان...

نوشته شده در دوشنبه 89/6/15ساعت 4:4 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

 

 دوستان از همتون التماس دعا دارم

 

 نــگارخـــــانـــه

نوشته شده در یکشنبه 89/6/7ساعت 4:33 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

 

 

 

 

 

 

هرگز از بی کسی خویش مرنج

هرگز از دوری این راه مگو 

وازین فاصله ها

که میان منو توست

بهترین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار

تا که تنهاییت از دیدن من جا بخورد

وبداند که دل من با توست

و همین نزدیکیست  

 

 


نوشته شده در یکشنبه 89/6/7ساعت 4:26 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

می خواهم امشب از ماه قول بگیرم که هر وقت دلم برایت تنگ شد

در دایره حضورش تو را به من نشان دهد

می خواهم امشب با رازقی ها عهد ببندم

هر وقت دلم هوای تو را کرد

عطر حضور مهربان تو را با من هم قسمت کنند

می خواهم امشب با دریای خاطره ها قرار بگذارم

که هروقت امواج پر تلاطم یادها خواستند قایق احساس مرا بشکنند

دست امید و آرزوی تو مرا نجات دهد

می خواهم امشب با تمام قلب هایی که احساس مرا می فهمند و می شنوند

پیمان ببندم که هر وقت صدای قلب بی قرار م را هم شنیدند

عشقم را سوار بر ضربانهای بی تابی به تو برسانند....

 

عکس جدید - عکس عاشقانه - عکس غم انگیز- عکس متحرک - عکس جالب - عکس زیبا - عکس بازیگران سینما


نوشته شده در یکشنبه 89/5/31ساعت 5:14 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

 

چقدر سخت است بی تو بودن و بی تو ادامه دادن

و بی تو در خیال واحساس سیر کردن !

می دانم 

با اراده ی توست که من اراده می کنم

با حس لطیف توست که غرق در احساس می شوم و

برای ادامه دادن ، شور تازه ای در رگهایم جاری می شود

بگذار همیشه حضورت را در قلبم حس کنم

آنگاه می توانم هر گاه بخواهم با تو درد دل کنم

چرا که تنها تویی که به اسرارم آگاهی و باز بهترین شنونده تو هستی

و تویی محرم اسرار دل من

 

وقتی به خوبیها و مهربانی های تو می نگرم

 بدیها و اشتباهات خود را مشاهده می کنم

و آنوقت که رحمت و بخشش بی منتهایت مرا نشانه میرود

بار شرمندگی گناهانم بیشتر از پیش بر دوشم سنگینی میکند

خدایا هر چه می دهی رحمت است و هر چه نمی دهی مصلحت

اگر مصلحت این است که هیچ چیز نداشته باشم راضیم به رضایت

ولی نظرت را از من مگـــــــــیـر

یاریم کن آن کنم که تو راضی باشی و آن طور شوم که تو می خواهی

 


نوشته شده در چهارشنبه 89/5/20ساعت 3:22 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

 

دلم گرفته از این روزگار دلتنگی


گرفته اند دلم را به کـار دلتنگی

 

دلم دوباره در انبوه خستگی ها ماند

گــــرفت آینــــــه ام را غـبار دلتنگی

 

شکست پشت من از داغ بی تو بودنها

به روی شـــــانه دل مانـــد بار دلتنگی

 

درون هاله ای از اشک مانده سرگردان


نگاه خســـــــته مـــن در مدار دلتنگی

 

دگر پرنده احساس مــن نمی خواند


مگر سرود غم از شاخسار دلتنگی

 

    بیا که ثانیه ها بی تو کند می گذرد   

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

وقتی میان نفس وهوس جنگ می شود قلبم به چشم هم زدنی سنگ میشود

آقا ببخش بسکه سرم گرم زندگیست کمتر دلم برای شما تنگ میشود.

  

صلوات خاص و دعای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج):

 

اللُّهمَّ صلِّ علی کَهفِ الحَصین و غیاث المُضطَرّ المُستَکین

 

حُجَّتکَ وَ کَلِمتکَ النّاموسِ الاکبَر الاِمامِ المَهدی المنتَظَر 

 

اللّهمَّ عَجِّل فَرَجَهُم وَ سَهِّل مَخرَجَهُم  

 

وَ اجعَلنا مِن اَنصاره وَ اَعوانِهِ وَ الفائزینَ بلِقائه

اللهم عجل لولیک الفرج

 

میلاد با سعادت  مهدی (عج)

برهمه دوستان مبـــــــارک 

 


نوشته شده در دوشنبه 89/5/4ساعت 4:4 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |

وقتی با بغض و گریه، تو چشم من نگا کرد

 

وقتی صداش می لرزید، بازم منو صدا کرد

 

فرقی واسم نمی کرد، اشکاشو باز می دیدم

 

وقتی می رفتم آروم، نفرینشو شنیدم

 

فرقی واسم نمی کرد...

 

ببین که آهت امروز، راه منو گرفته

 

اون که یه روز شکستت، حالا خودش شکسته

 

می گفت بری می میره، اما باور نکردم

 

رو قلب اون نوشتم، میرم که برنگردم

 

گفت باورم نمیشه، اشکمو در میاری

 

با ترس و لرز بهم گفت: مگه دوسم نداری؟

 

ببین که آهت امروز، راه منو گرفته

 

اون که یه روز شکستت، حالا خودش شکسته

 

یه تار موتو هرگز، به غریبه نمیدم

 

وقتی دلم می لرزید، جاتو خالی می دیدم

 

از حمید احدی

  

  


نوشته شده در سه شنبه 89/4/29ساعت 8:17 عصر توسط بهنــاز نظرات ( ) |


Design By : Pichak

کد آهنگ

کد موسیقی

عکس های سفرم به تایلند